شکایت مشتریان

۱- مشخصات
۲- شرح محصول
۳- موضوع شکایت
۴- پاسخ مشتری
۵- مدارک پیوست